•        

   

   

   

 •  

  72 rocznica powstania w getcie warszawskim

   

  Powstanie w getcie warszawskim, zorganizowane przez żydowskie, podziemne formacje zbrojne, wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do połowy maja 1943 roku. Było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali, podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko hitlerowcom, a także pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. Przyczyną powstania była likwidacja getta warszawskiego oraz eksterminacja jego mieszkańców, która dokonywana była w ramach podjętego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów.


  Symbolem Powstania jest żonkil -  symbol życia i  dnia, w którym środowisko żydowskie poniosło największą stratę.

   

 •  

  W dniu 10 kwietnia odbył się w naszej szkole Przegląd Piosenki Szkolnej, w którym wzięli udział uczniowie klas I – VI. Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom, a prezentowane przez nich utwory wspaniale bawiły szkolną publiczność. Jury konkursowe wyróżniło czterech wykonawców, którzy reprezentowali naszą szkołę w Miejskim Przeglądzie Piosenki. Wyróżnionymi wokalistami zostały: Oliwia Hennig z klasy III b, Nela Mariak z klasy V a, Agnieszka Stach z klasy V b oraz  szkolny zespół „Kornelki”. Nagrodę publiczności zdobyła Patrycja Gorczyńska z klasy V b.

  Nasze wokalistki godnie reprezentowały szkołę w konkursie miejskim, co potwierdziły osiągniętymi sukcesami. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Oliwia Hennig i Nela Mariak oraz zespół „Kornelki”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

  Link do galerii:

 •  

   

  Powiatowy konkurs klas III

  "Znam swój kraj"

  W dniu 26 marca uczniowie klas III naszej szkoły w składzie: Oliwia Hennig, Katarzyna Galik i Mikołaj Sielecki wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Polsce „Znam swój kraj”, który odbył się w SP 3 w Darłowie. Nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi i zostali laureatami, zdobywając III miejsce.

   

 • Czytelnictwo – marzec 2015

         I a – 1,9

         I b – 5,0 - I miejsce

         I c – 3,3 - II miejsce

        II a – 2,3

        II b – 2,8 - III miejsce

        III a – 2,4

        III b – 1,8

        III c – 2,4 

   

        IV a - 1,2

        IV b – 6,9 -  I miejsce

        V a – 1,0

        V b – 1,2   

        VI a – 1,2

        VI b – 1,6  

 •  

  Szkolna gazetka „KUJONEK” w internecie!!!!

   

  Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się 1. numer internetowego wydania naszej szkolnej gazetki „Kujonek”. Dzięki platformie Junior Media możemy publikację naszą przedstawić dużej rzeszy czytelników. Zapraszamy do lektury !!!! Szukajcie nas: www.juniormedia.pl , wpiszcie w okienku tytuł „Kujonek”

  i z listy województw wybierzcie zachodniopomorskie

  (ponieważ więcej gazetek nosi ten sam tytuł). Życzymy miłej lektury.

   

  Zespół redakcyjny z opiekunem panią Katarzyną Bryndal.

   

    kliknij Kujonek.pdf

   

   

 •  

   

  Organizacja roku szkolnego 2014/2015

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  1 września 2014 r.

  Zimowa przerwa świąteczna

  22-31 grudnia 2014 r.

  Ferie zimowe

  19 stycznia-1 lutego 2015 r.

  Sprawdzian klas VI

  1 kwietnia 2015 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  2 kwietnia – 7 kwietnia 2015 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

  10 listopada 2014 r. (poniedziałek)

  2 stycznia 2015 r. (piątek)

  5 stycznia 2015 r. (poniedziałek)

  1 kwietnia 2015 r. (środa)

  5 czerwca 2015 r. (piątek)

  Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych

  26 czerwca 2015 r.

   

 •      ZBIÓRKA MAKULATURY

   

  W ubiegłym roku szkolnym zebraliśmy łącznie  8002 kg makulatury, a w I semestrze tego roku szkolnego mamy już 5200 kg. Ciekawe czy pobijemy wynik z zeszłego roku?

   

  KLASA

  I SEMESTR

  II SEMESTR

  RAZEM

  I a

  160

     

  I b

  580

     

  I c

  960

     

  II a

  200

   

   

  II b

  300

     

  III a

  200

     

  III b

  230

     

  III c

  290

     

  IV a

  320

     

  IV b

  850

     

  V a

  150

     

  V b

  600

     

  VI a

  210

     

  VI b

  150

     

  Razem

  5200

     
   
 •  

  ZARZĄDZENIE NR 9/2014/2015

  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  W SŁAWNIE

  z dnia  26  lutego 2015 r.

   

  w sprawie:

  wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Szkole Podstawowej Nr 1: „Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole”.

  Na podstawie :

  • art. 39 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr

         256, poz. 2572 z późn. zm. );

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

    

  zarządzam, co następuje

  §1

  Wprowadza się procedurę „Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

  §2

  1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

     Kornela Makuszyńskiego w Sławnie do zapoznania się z treścią procedury.

   

  2.Zobowiązuje się nauczycieli i wychowawców do zapoznania rodziców dzieci

    uczęszczających do szkoły  z treścią procedury.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

             Załącznik 1

  do Zarządzenia 9 / 2014

  z dnia 26 lutego 2014 r.

  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

   

  Procedura

  postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003  Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

   

  Cel procedury

  Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

   

  Zakres procedury

  Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

   

  Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

  1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
  2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
  3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie, klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

   

  Sposób prezentacji procedur

  1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
  2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.
  3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

   

  Tryb dokonywania zmian w procedurze

  1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
  2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
  3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 26.02.2014 r.

   

  Opis procedury

  Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

  1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu).
  2. Pielęgniarka  zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.
  3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie, klasie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
  4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
  5. Pielęgniarka  po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
  6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

   

 • Pamiętamy!

   

  W niedzielę, 1 marca, po raz kolejny upamiętnimy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W 1945 roku utworzyli Oni powojenne, zbrojne podziemie, walcząc o wolną i demokratyczną Polskę, która pozostała pod sowiecką okupacją. W latach 1945 – 1956 w podziemnym Wojsku Polskim walczyło ponad 150 tys. żołnierzy. Wielu oddało życie w walce lub zostało uwięzionych w komunistycznych więzieniach. Fałszywie oskarżeni, ginęli rozstrzeliwani i składani w nieoznaczonych grobach.

  Do dziś wielu nie odnaleziono.

  Cześć Ich pamięci!

 •  

   

  Konkurs kaligraficzny klas I

   

  Tuż przed feriami odbył się konkurs kaligraficzny dla uczniów klas I. Aby zakwalifikować sie do etapu szkolnego trzeba było najpierw pokonać rywali w swojej klasie i wykazać się umiejętnością pisania estetycznego, bezbłędnego i kształtnego. 12 zwycięzców (po 4 z klasy) przepisywało tekst bez użycia gumki w czasie 45 minut. Komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze prace, które należą do:

  Hani Krukowskiej - I miejsce

  Amelki Sikorskiej - II miejsce

  Oliwiera Nowaczyka - III miejsce.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy staranności i umiejętności pięknego pisania.

   

   

   

 •  

  "Nie pal przy mnie, proszę"

   

  „Znajdź właściwe rozwiązanie”

   

        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiła do V edycji programu profilaktyki antynikotynowej.  Organizatorem programu jest Główny Inspektor Sanitarny i Państwowa Inspekcja Sanitarna WSSE i PSSE.
       Program profilaktyki pt. „Nie pal przy mnie, proszę”  skierowany jest do uczniów kl. I – III. Celem programu jest: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych.

     Program profilaktyki pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” skierowany jest do uczniów kl. IV – VI. Celem programu jest: zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, dbanie o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

    Realizatorem programu w szkole są: wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny i pielęgniarka szkolna.
   

   

 •  

  PRYMUSI I SEMESTRU

  2014/2015

  Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników i liczymy na to, że grono uczniów wyróżniających się w nauce będzie się powiększać.

  Powodzenia w II semestrze!

   

  Klasa I a

  Vanessa Superson-Dudzińska

  Amelia Mikinka

  Klasa I b

  Hanna Krukowska

  Hanna Miranowicz

  Wiktoria Szokalska

  Miłosz Włodarczyk

  Klasa I c

  Miłosz Dudko

  Amelia Flisikowska

  Antonina Maj

  Oliwier Nowaczyk

  Julia Pawlak

  Natalia Sulikowska

  Wiktoria Ziółkowska

  Klasa II a

  Agata Jeż

  Agata Myślińska

  Klasa II b

  Anna Halbina

  Roksana Wasik

  Klasa III a

  Aleksandra Kowalska

  Aleksandra Poręba

  Patrycja Ratkowska

  Klasa III b

  Karolina Gajda

  Katarzyna Galik

  Oliwia Hennig

  Oliwia Holc

  Klasa III c

  Weronika Marsula

  Klaudia Krzymińska

  Klasa IV a

  Hanna Lińska

  Martyna Malek

  Natalia Rondzio

  Amelia Hinc

  Klasa IV b

  Oliwia Mutka

  Natalia Fedoruk

  Maja Kos

  Michalina Sadowska

  Mikołaj Cichocki

  Klasa V a

  Anna Paczkowska

  Mikołaj Supieta

  Nela Mariak

  Zuzanna Jóźwiak

  Klasa V b

  Zuzanna Mysiorek

  Patrycja Gorczyńska

  Agnieszka Stach

  Klasa VI a

  Julia Pitus

   

   

 • Czytelnictwo – I semestr 2014/15

   

        I a – 10,0 – III miejsce

        I b – 12,6 – I miejsce

        I c – 9,1

        II a – 8,8

        II b – 7,3

        III a – 6,9

        III b – 10,9 – II miejsce

        III c – 7,6

        IV a – 6,5 – I miejsce

        IV b – 4,7 –najsłabiej

        V a – 5,3

        V b – 6,0 – II miejsce

        VI a – 5,1

        VI b – 5,8  

 • Święto Pluszowego Misia w bibliotece

   

  25 listopada swoje święto obchodzi najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka - Pluszowy Miś. Pluszowe misie to nieodłączni towarzysze zabaw dzieci na całym świecie. W tym dniu zaprosiliśmy uczniów klas pierwszych wraz z ich pluszakami na obchody Święta Pluszowego Misia do biblioteki szkolnej. Dzieci poznawały historię pluszowej zabawki, najsłynniejsze misie a także bawiły się, śpiewały, rysowały i uczestniczyły w konkursach. Takie konkurencje jak lizanie miodku na czas czy przenoszenie patyczków w misiowych łapkach wzbudziły wiele emocji. Organizatorem były biblioteki szkolna i miejska. Zapraszamy do obejrzenia zdjęc w galerii.

 •  

   

   

  "Zaczarowany bagaż"

  i

  "Uwierz w siebie"

       1 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie odbyły się dwa przedstawienia profilaktyczne przygotowane przez Teatr „Kurtyna” z Krakowa.

   

       Młodsi uczniowie z klas I – III obejrzeli spektakl pt. Zaczarowany bagaż”. Przedstawienie to opowiadało o historii Adama, który był niesfornym i krnąbrnym chłopcem. Miał on coraz mniej kolegów, a coraz więcej złych postępków na sumieniu. Adaś został obdarowany przez Czarną Królową zaczarowanym bagażem. Był to duży i bardzo ciężki wór, w którym znajdowały się jego wszystkie złe uczynki. Chłopiec w żaden sposób nie mógł pozbyć się tego kłopotliwego prezentu. Dopiero Biała Królowa poradziła mu co ma zrobić, aby jego bagaż zniknął. Jedynym rozwiązaniem była zmiana postępowania chłopca. Z niegrzecznego chłopca, który nikomu nie pomagał musiał stać się miłym i dobrym dzieckiem. Uczniom bardzo spodobało się przedstawienie. Wszyscy obiecali, że będą zawsze dobrze postępować, aby przypadkiem nie zasłużyć na taki zaczarowany bagaż. Starsi uczniowie z klas IV – VI obejrzeli spektakl profilaktyczny pt.Uwierz w siebie”, który poruszał  zagadnienia dotyczące zagrożeń dla zdrowia wynikających z picia alkoholu, palenia papierosów ( również biernego ), konsekwencji bezmyślnego korzystania z łatwo dostępnych środków farmaceutycznych oraz zapobiegania agresji słownej i fizycznej w kontaktach z opiekunami i rówieśnikami.

       Przedstawienia profilaktyczne zorganizowano przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

   

 •  

   

  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   

   

  Dnia 7.11.2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Podczas uroczystości uczniowie klas VI przybliżyli młodszym kolegom historię naszego kraju zabierając ich w podróż „pociągiem do wolności” poprzez stacje takie jak: NIEWOLA, POWSTANIE oraz I WOJNA ŚWIATOWA, aż do przystanku WOLNOŚĆ. Przedstawienie miało przypomnieć walkę Polaków o niepodległość naszego kraju. Apel zorganizowany był w bardzo ciekawej formie – uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki patriotyczne. Na uroczystość przybył burmistrz miasta Sławno.

  Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klas VI wraz z wychowawcami p. Mirosławą Sadowską i p. Celiną Cieśla, o oprawę muzyczną zadbał chór szkolny pod opieką p. Anny Berlińskiej, a scenografię przygotowali uczniowie klas VI wraz z p. Anną Machłaj.

   

 •        Wyniki konkursu plastycznego       

  organizowanego przez bibliotekę szkolną

   

  „W krainie wróżek i czarodziei”- kl. I i II

  1 miejsce Jakub Warczyk  IIa

  2 miejsce Julia Mariak IIa

  3 miejsce Jan Czyż IIa

  „W świecie hobbitów, krasnali, elfów” - kl.III i IV

  1 miejsce Amelia Hinc IVa

  2 miejsce Aleksandra Iwaniuk IIIc

  3 miejsce Maja Janus IVa

   

  Wyróżnienia:               

  Dawid Kluszczyński Ia

  Hanna Krukowska Ib

  Hanna Miranowicz Ib

  Natalia Jeż IIa

  Sandra Izdebska IIa

  Joanna Wieczorek IIa

  Barbara Mrowińska IIa

  Tomasz Bartkowiak IIa

  Dagmara Bajtek IIa

  Martyna Malek IVa

  Oceniali uczniowie z klas Va i Vb                                          

 •  

  "Śniadanie Daje Moc"

   

     Klasy I – III w bieżącym roku szkolnym po raz drugi przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”. Główną ideą przedsięwzięcia jest wykształcenie w dzieciach nawyku spożywania wartościowego śniadania, które jest najważniejszym posiłkiem dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! 7 listopada zorganizowano wspólne przygotowanie i zjedzenie zdrowego śniadania w klasie. 8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. Do tej pory dzień ten obchodzony jest w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii, a od 2013 roku także i u nas. W związku z tym uczniowie przynieśli wszystkie produkty i samodzielnie wykonali zdrowe, wyśmienite kanapki. Produkty, które znalazły się na talerzach to pełnoziarniste pieczywo, masło, sałata, ogórek, pomidor, jajko i szynka. Do picia dzieci otrzymały soki owocowe. Była to świetna zabawa dzięki której najmłodsi uczyli się jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.

   

  Link do galerii:

   

 •  

  EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

   

  11 października, w sali herbowej Urzędu Miasta odbyła się kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa – największego w Europie projektu społecznego, którego głównym celem jest ochrona szeroko rozumianego dziedzictwa. Tematem tegorocznych obchodów było „Dziedzictwo jako źródło tożsamości”. Uczniowie SP nr 1, SP nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 prezentowali filmy pod wspólnym tytułem: Moje „ podwórko”. Naszą szkołę reprezentowali w tym roku:

  • Agnieszka Olszewska

  • Marcelina Święcicka

  • Emilia Rogowska

  • Hanna Mrowińska

  • Aleksandra Łuczak

  • Adam Czesnowski

  • Jakub Łaszkiewicz

  • Jakub Zieleniewicz

   Wszystkie prezentacje wypadły wspaniale i zostały nagrodzone brawami licznie zgromadzonej publiczności. Podczas imprezy Pani dyrektor Anna Hrud wręczyła podziękowanie Pani Margaricie Sadowskiej za wieloletnią współpracę i pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w EDD. Wszyscy uczniowie otrzymali gratulacje i pamiątkowe upominki z rąk Przewodniczącej Rady Miasta  pani Edyty Szczygielskiej.

     Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów!

    

  Link do galerii:

   

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
  ul. Kossaka 31
  76-100 Sławno
 • 059 810 38 27

Galeria zdjęć